Search

let´s get out…..

Now, Here, Me / Then, Here, They?

 

DSC_0067

We have not inherit the earth after our fathers, but we borrow it from our children.” The Massai proverb
Proverbs whose consciousness directs thinking ahead to the future.
Now, Here, Me, but what Then, Here, They?
How will this place look like in a few years when my children or their children will visit it? This glade will be still here?
I do not know, nobody knows, but if I want my children to have the opportunity to see what I do, I can simply help it.
It is nothing complicated, just behave in nature like if I’m not there. Do not change it, leave no trace. It also allows me to see and hear more, better to know it.
If will leave no trace, and will fully respect nature, there will not be any transformation caused by our negative influences and will remain beautiful for future generations.
And that’s what we want, or You don´t care?

 

 Teď, Tady, Já / Potom, Tady, Oni

Nezdědili jsme zemi po našich otcích, ale půjčujeme si ji od našich dětí.“ říká Masajské přísloví.

Přísloví, jehož uvědomění si nasměruje myšlení dopředu, do budoucnosti.

Teď, Tady, Já, ale co Potom, Tady, Oni?

Jak to na tomhle místě bude vypadat za pár let, až ho navštíví moje děti nebo jejich děti? Tahle mýtina tady ještě bude?

Nevím, nikdo neví, ale jestli chci, aby moje děti měli možnost vidět to co já, můžu tomu přece jednoduše napomoci.

Není na tom nic složitého, stačí se jen v přírodě chovat tak jako bych v ní ani nebyl. Neměnit ji, nezanechávat po sobě žádnou stopu. To mi přece umožní i vidět a slyšet víc a  lépe ji celou poznat.

Pokud po sobě nezanecháme stopy a budeme přírodu plně respektovat, nebude docházet k její přeměně našimi negativními vlivy a zůstane krásná i pro další generace.

A to přece chceme, nebo Tobě je to jedno?

Advertisements

Best Cafe ever

 

20160501_094936

Sunday morning, family still sleeps, sun begins to shine, birds are singing…..

Plan? Get out at least for few hours before lunch.

First of all I have to wake up my lazy, always sleepy dog… a hardest part of morning. I put some clothing on, run down the stairs for my touring bike and finaly..get out.

Just wait few minutes until I will come into woods, out of civilisation. Thanks god, that there are no people outside on Sunday morning, just me, Stinky – my dog, my bike and thousands of animals in near woods. Awsome.

Now there is only one goal, find best place out of civilisation where can I have my personal coffee ceremony.

Around one hour left and I found suitable place. In the middle of woods, no people, no industrial noise, only birds, wind and trees. I start to prepare coffee, easy and quick, no electricity. In a few minutes is water boiling and coffee starts to smell. Fresh coffee smell mixed with fresh air under trees and with birds symphony. Coffee tastes great. I am relaxed..mission successfully completed.

Few minutes later I am packing my coffee stuff back into fuel bag and I am going on a way back home,ready to prepare excelent lunch for my family.

 

Back to civilisation, but it doesn´t matter, today I will stand everything because today I discovered best Cafe ever!

 

Nedělní ráno, rodina ještě spí, slunce začíná svítit, ptáci zpívají …..

Plán? Vypadnout alespoň na pár hodin před obědem.

V prvé řadě musím probudit svého líného, vždy ospalého psa… to je nejtěžší část rána. Oblékám nějaké oblečení, sbíhám dolů po schodech pro mé turistické kolo a konečně.. vypadnu ven.

Ještě vydržet několik minut, a přijedu do lesa, mimo civilizaci. Díky bohu, v neděli ráno nejsou lidi venku, jenom já, Stinky – můj pes, moje kolo a tisíce zvířat v blízkých lesích. Skvělý.

Teď už je cíl jen jeden, najít nejlepší místo mimo civilizaci, kde můžu provést svůj osobní kávový obřad.

Uběhla asi hodina a já jsem našel vhodné místo. Uprostřed lesů, bez lidí, bez průmyslového hluku, jen ptáci, vítr a stromy. Začínám připravovat kávu, jednoduše a rychle, bez elektřiny. Za pár minut se voda vaří a káva začíná vonět. Čerstvá vůně kávy se mísí s čerstvým vzduchem pod stromy a s ptačí symfonií. Káva chutná skvěle. Jsem uvolněný .. mise úspěšně splněna.

Pár minut nato balím věci na přípravu kafe zpět do fuel bagu a chystám se na cestu zpátky domů, připravit výborný oběd pro mou rodinu.

 

Zpátky do civilizace, ale to nevadí, dnes ustojím všechno, protože dnes jsem objevil nejlepší kavárnu všech dob!

20160501_095933

 

Blog at WordPress.com.

Up ↑